Lesvideo’s examen economie mavo – per onderwerp en exameneenheid

Tip: Gebruik de zoekfunctie van jouw browser om te zoeken naar begrippen en snel de juiste video’s voor jou te vinden!

Consumptie (EC/K/4A)

Alles over geld, consumenten, inkomsten, uitgaven en de gevolgen van prijsstijgingen.

Begrippen/vaardigheden Video
economie, keuzes maken, primaire behoeften, inkomensvormen, duurzaam consumeren
marketing, 6 p’s, sociale beïnvloeding, commerciële beïnvloeding, consumentengedrag
brutoloon, nettoloon, modaal inkomen, lorenzcurve, nationaal inkomen
schaarste, schaars, zelfvoorziening, vrije goederen, welvaart, behoeften, nationaal inkomen per hoofd van de bevolking
CBS, indexcijfers, gewogen indexcijfers
inflatie, nominale loonstijging, reële loonstijging, koopkracht, prijscompensatie, loon-prijsspiraal
nibud, budgetteren, begroting, inkomen uit arbeid, inkomen uit bezit, overdrachtsinkomen, dagelijkse uitgaven, vaste lasten, incidentele uitgaven, begrotingsoverschot, begrotingstekort
begroting, weken, maanden, reserveren, sparen
sparen, spaarmotieven, spaardeposito, enkelvoudige interest, samengestelde interest
nominale rente, reële rente, beleggen, aandelen, koerswinst, dividend, obligaties, staatsobligaties
leenmotieven, kredietkosten, consumptief krediet, salariskrediet, persoonlijke lening, doorlopend krediet, koop op afbetaling, financial lease
directe ruil, indirecte ruil, geldfuncties, chartaal geld, giraal geld
vraag naar geld, aanbod van geld, debetrente, creditrente, ecb, europese centrale band, rente

Arbeid en productie (EC/K/5A)

Alles over bedrijven; van de administratie (winst berekenen, afschrijvingen) tot verschillende marktvormen.

Begrippen/vaardigheden Video
productiefactoren, natuur, arbeid, kapitaal, ondernemerschap, vaste kosten, variabele kosten, afschrijving
brutowinstmarge, verkoopprijs, consumentenprijs, btw
brutowinst, nettowinst, bedrijfskosten, afzet, omzet
productiecapaciteit, arbeidsproductiviteit, negatieve externe effecten, maatschappelijke opbrengsten, maatschappelijke kosten
vraag en aanbod, evenwichtsprijs, evenwichtshoeveelheid, verschuiving, minimumprijs, maximumprijs, concrete markt, abstracte markt
marktvormen, monopolie, volkomen concurrentie, monopolistische concurrentie, oligopolie, fusie, kartel, marktaandeel
werkgever, werknemer, minimumloon, arbowet, arbeidstijdenwet, cao, arbeidsmotieven, gelijke behandeling, zwart werken, grijs werken, informele productie
zelfstandige, zzp’er, ondernemingsvormen, eenmanszaak, vof, vennootschap onder firma, bv, besloten vennootschap, nv, naamloze vennootschap, stichting
productiesectoren, primair, secundair, tertiair, quartair, arbeidsmarkt, krappe arbeidsmarkt, ruime arbeidsmarkt, UWV, geregistreerd werkloos, verborgen werkloos
conjunctuurgolf, conjuncturele werkloosheid, structurele werkloosheid, seizoenswerkloosheid, regionale werkloosheid, frictiewerkloosheid

Overheid en bestuur (EC/K/6)

Alles over de overheid, prinsjesdag, sociale zekerheid en de vergrijzing.

Begrippen/vaardigheden Video
collectieve sector, particuliere sector, overheid, privatisering, privatiseren, marktwerking, concurrentie
vrijemarkteconomie, planeconomie, sociale markteconomie, cbs, cpb, ser
bbp, economische groei, nationaal inkomen, recessie, economische krimp, conjuncturele werkloosheid
sociale zekerheid, sociaal minimum, verzorgingsstaat, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen, sociale voorzieningen, AOW, ANW, WLZ, WIA, WW, participatiewet, bijstand, wajong, huurtoeslag, zorgtoeslag, premies
rijksbegroting, miljoenennota, directe belastingen, indirecte belastingen, sociale premies, staatsbedrijven, boetes, begrotingstekort, staatsschuld, gemeentes, ozb, hondenbelasting, afvalstoffenheffing

Verrijkingsstof (EC/V/1)

Alles over de belasting in box 1 en box 3, heffingskortingen en nivellering.

Begrippen/vaardigheden Video
inkomstenbelasting, box 1, belastbaar inkomen, loonheffing, sociale premies, eigenwoningforfait, bijtelling, bijtellingen, aftrekposten, hypotheekrente, brutoloon, nettoloon
box 1, schijventarief, belastbaar inkomen, progressief tarief, degressief tarief, proportioneel tarief, belasting
belasting, box 3, vermogensrendementsheffing, vermogen, heffingvrij vermogen, belastbaar vermogen, fictief rendement, denkbeeldige opbrengst
actieven, inactieven, sociale premies, vergrijzing, aow, aow-leeftijd
Nnivellering, denivellering, heffingskortingen, hypotheekrenteaftrek, schijventarief
belastingprincipes, profijtbeginsel, draagkrachtbeginsel, solidariteitsbeginsel, belastingontduiking, belastingfraude

Internationale ontwikkelingen (EC/K/7)

Alles over handelen met het buitenland, de Europese Unie, protectiemaatregelen en ontwikkelingslanden.

Begrippen/vaardigheden Video
import, export, betalingsbalans, wederuitvoer, doorvoerhandel, importquote, exportquote, open economie, gesloten economie
protectiemaatregelen, importheffing, invoerrechten, importquotum, contingentering, exportsubsidies, vrijhandel, vrijhandelszones, WTO, Wereld Handelsorganisatie
 Europese Unie, EU, Interne markt, Harmonisatie, vrij verkeer, goederen diensten en kapitaal, vrij verkeer van personen, europese monetaire unie, euro, eurozone, Europese centrale bank, ECB, rente
globalisering, internationale handel, internationale arbeidsverdeling, technologische ontwikkelingen, handelsverdrag, internationale concurrentiepositie, innovaties, milieu
welvaart, nationaal inkomen, nationaal inkomen per hoofd, behoeften, middelen, prijzen, informele productie, vicieuze cirkel
ontwikkelingsland, armoede, ondervoeding, analfabetisme, analfabeet, monocultuur, ruilvoet, oogst
noodhulp, structurele hulp, gebonden hulp, ongebonden hulp, microkrediet, grondstoffenovereenkomst, wereldbank, internationaal monetair fonds, buffervoorraad
maatschappelijk verantwoord ondernemen, mvo, fair trade, fairtrade

Klik hier voor de actuele syllabus economie