Lesvideo’s economie per onderwerp en exameneenheid

Consumptie (EC/K/4A)

Alles over geld, consumenten, inkomsten, uitgaven en de gevolgen van prijsstijgingen.

Begrippen/vaardigheden Video
Primaire en secundaire behoeften,

Consumentengedrag, schaarste

Marketing, welvaart, inkomensvormen
Jan Modaal, Lorenzcurve (personele inkomensverdeling), koopkracht
Reële en nominale loonstijging, inflatie, Europese Centrale Bank
CBS, indexcijfers, gemiddeld gewogen indexcijfer berekenen
Directe en indirecte ruil, geldfuncties, creditcards
Spaarmotieven, beleggen, enkelvoudige en samengestelde interest berekenen
Leenmotieven, consumptief krediet, kredietkosten
Begroting maken, inkomsten en uitgaven, weken en maanden omrekenen

 

Arbeid en productie (EC/K/5A)

Alles over bedrijven; van de administratie (winst berekenen, afschrijvingen) tot verschillende marktvormen.

Begrippen/vaardigheden Video
Productiefactoren, afschrijving, rekenen met btw
Omzet, brutowinst en nettowinst berekenen, productiecapaciteit, arbeidsproductiviteit
Abstracte en concrete markt, vaag- en aanbodlijn, minimumprijzen, maximumprijzen
Marktvormen (monopolie, volkomen concurrentie, monopolistische concurrentie, oligopolie), fusie, kartel
ZZP’er, ondernemingsvormen (eenmanszaak, vof, bv, nv), aansprakelijkheid
Arbeidsovereenkomst, Arbeidsinspectie, arbeidsparticipatie
Arbeidsmarkt, beroepsbevolking, productiesectoren
Soorten werkloosheid (conjuncturele werkloosheid, structurele werkloosheid, seizoenswerkloosheid, regionale werkloosheid, frictiewerkloosheid)

 

Overheid en bestuur (EC/K/6)

Alles over de overheid, prinsjesdag, sociale zekerheid en de vergrijzing.

Begrippen/vaardigheden Video
Collectieve sector en particulieren sector, marktwerking, CBS, CPB, SER, vrijemarkteconomie, planeconomie, sociale markteconomie
Prinsjesdag, rijksbegroting, miljoenennota, directe belastingen, indirecte belastingen, gemeentelijke belastingen
Sociale zekerheid, sociale voorzieningen, sociale verzekeringen, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen, AOW, ANW, WIA, WW, bijstand, kinderbijslag
Vergrijzing, arbeidsparticipatie

 

Verrijkingsstof (EC/V/1)

Alles over de belasting in box 1 en box 3, heffingskortingen en nivellering.

Begrippen/vaardigheden Video
Economische groei, BBP, recessie, staatsschuld
Inkomstenbelasting, box 1, eigenwoningforfait, aftrekposten, belastbaar inkomen
Loonheffing, box 3, vermogensbelasting, heffingvrij vermogen
Heffingskortingen, profijtbeginsel, draagkrachtbeginsel, solidariteitsbeginsel
Nivellering, devnivellering

 

Internationale ontwikkelingen (EC/K/7)

Alles over handelen met het buitenland, de Europese Unie, protectiemaatregelen en ontwikkelingslanden.

Begrippen/vaardigheden Video
Importeren, exporteren, betalingsbalans, wederuitvoer, doorvoerhandel, importquote, exportquote
Europese Unie, Europese Monetaire Unie, euro, Europese Centrale Bank
Protectiemaatregelen, importheffingen, importquota, exportsubsidies, vrijhandel
Globalisering, internationale arbeidsverdeling, wisselkoersen
Welvaart, monocultuur, ruilvoet, buffervoorraad
Ontwikkelingslanden, onderontwikkeling, vicieuze cirkel
Ontwikkelingshulp, noodhulp, structurele hulp, bilaterale hulp, microkrediet, grondstoffenovereenkomst
Fair Trade, economische zelfstandigheid

 

Syllabus economie: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-economie-vmbo-2021/2021/vmbo-tl/f=/economie_vmbo_2021_versie_2.pdf